top of page

1st Degree Black Sash

First: Grade 5 (White to Green)

 • White Sash to Orange Sash

  • 小武花 Xiao Wu Hua (Little Martial Flower)

 • Orange Sash to Green Sash

  • 梅花拳 Mei Hua Quan (Plum Flower Fist)

Second: Grade 4 (Green to Purple)

 • Green Sash to Blue Sash

  • 盤龍鞭桿 Pan Long Bian Gan (Coiling Dragon Whip)

 • Blue Sash to Purple Sash

  • 梅花連環腿 Mei Hua Lian Huan Tui (Plum Flower Kick Combination)

Third: Grade 3 (Purple to Brown)

 • Purple Sash to Brown Sash

  • 梅花單刀 Mei Hua Dan Dao (Plum Flower Broadsword)

Fourth: Grade 2 (Brown to Brown II)

 • Brown Sash to Brown Sash I

  • 小虎燕 Xiao Hu Yan (Little Tiger Swallow)

 • Brown Sash I – Brown Sash II

  • 白眉棍 Bai Mei Gun (White Eyebrow Long Staff)

 • Brown Sash II – Brown Sash III

  • 中級拳對練 Zhong Ji Quan Dui Lian (Intermediate Fist Two Man Set)

  • 突擊 Tu Ji (Sudden Attack)

Fifth: Grade 1 (Brown III to Brown V)

 • Brown Sash III – Brown Sash IV

  • 鴛鴦譜 Yuan Yang Pu (Mandarin Duck)

  • 天山槍法 Tian Shan Qiang Fa (Tien Shan Spear)

 • Brown Sash IV – Brown Sash V

  • 燕形劍 Yan Xing Jian (Swallowtail Straightsword)

 • 散打 San-Da 1-10

Additional Curriculum Elements:

  • Empty Hand Forms

   • 禦步連環鴛鴦腳 Yu Bu Lian Huan Yuan Yang Jiao (Mandarin Kick Combination)

   • 醉拳 Zui Quan (Drunken Fist)

   • 小紅拳 Xiao Hong Quan (Little Red Boxing)

   • 猴拳 Hou Quan (Monkey Boxing)

   • 叉腿 Cha Tui (Crossing Leg)

   • 擒拿對練 Qin Na Dui Lian (Chin Na Two Man Set)

   • 孫臏拳 Sun Bin Quan (Sun Ping Boxing)

   • 地公拳 Di Gong Quan (Ground Style)

   • 白馬下山 Bai Ma Xia Shan (White Horse Descends Mountain)

   • 螳螂拳 Tang Lang Quan (Praying Mantis)

   • 查拳 Cha Chuan

  • Weapons Forms

   • 虎頭雙鈎 (護手雙鈎) Hu Tou Shuang Gou (Tiger Head Double Hook)

   • 雙刀破花槍 Shuang Dao Po Hua Qiang (Double Broadsword vs. Flower Spear)

   • 斬馬刀對槍 Zhan Ma Dao Dui Qiang (Horse Knife vs. Spear)

   • 大刀對單刀 Da Dao Dui Dan Dao (Big Knife vs. Broadsword)

   • 三節棍 San Jie Gun (Tri-Sectional Staff)

   • 梅花雙刀 Mei Hua Shuang Dao (Plum Flower Double Broadsword)

   • 盤龍棍行槍 Pan Long Gun Xing Qiang (Coiling Dragon Long Staff vs. Spear)

   • 單刀對劈 Dan Dao Dui Pi (Broadsword vs. Broadsword)

   • 九節鞭 Jiu Jie Bian (Nine Section Whip)

   • 短棒對劈 Duan Bang Dui Pi (Short Staff Two Man Set)

   • 單刀對槍 Dan Dao Dui Qiang (Broadsword vs. Spear)

   • 叉腿 Cha Tui (Cross Leg)

   • 梅花雙劍 Mei Hua Shuang Jian (Plum Flower Double Straight Sword)

   • 春秋大刀 Chun Qiu Da Dao (Spring Autumn Big Knife)

   • 三才劍  San Cai Jian (Three Power Straightsword)

   • 奇門劍  Chi Men Jian

   • 穿心劍  Chuan Xin Jian

   • 天罡寶扇  Tian Gang Bao Shan (Fan)

   • 走線飛錘  Zou Xian Fei Chui (Flying Steel Ball)

   • 雙頭槍  Shuang Tou Qiang (Double Head Spear)

   • 梨花雙劍  Li Hua Shuang Jian (Pear Flower Twin Straightsword)

   • 雙環  Shuang Huan (Double Ring)

   • 鋪地錦滾螳雙刀 Pu Di Jin Gun Tang Shuang Dao (Ground Brocade Double Broadsword

   • 雙匕首  Shuang Bi Shou (Double Dagger)

  • 太極拳 Tai Ji Quan

  • 形意拳 Xing Yi Quan

  • 八卦掌 Ba Gua Zhang

  • 摔跤  Shuai Jiao

  • 道家靜坐  Dao Jia Jing Zuo (Tao Meditation)

Tien Shan Pai Curriculum

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Click the logo above for more info!

bottom of page